REGULAMIN

§1. Definicje

a) Usługodawca – Atelier Kariery – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel serwisu atelierkariery.com świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Usługi – usługi świadczone w danym czasie przez Usługodawcę w ramach Atelier Kariery. Aktualny opis Usług oraz warunków finansowych ich świadczenia znajduje się przy każdej Usłudze.

c) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

d) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług  zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

§2.Podstawy prawne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Atelier Kariery. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapozn