REGULAMIN

§1. Definicje

a) Usługodawca – Atelier Kariery – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel serwisu atelierkariery.com świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Usługi – usługi świadczone w danym czasie przez Usługodawcę w ramach Atelier Kariery. Aktualny opis Usług oraz warunków finansowych ich świadczenia znajduje się przy każdej Usłudze.

c) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

d) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług  zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

§2.Podstawy prawne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Atelier Kariery. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z usług Atelier Kariery wymagane jest dysponowanie urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Atelier Kariery, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet i posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

§4. Rejestracja i logowanie

Przeglądanie Opisu Usług dostępnych w Atelier Kariery nie wymaga rejestracji konta. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi może wymagać uprzedniej rejestracji konta, dokonania płatności oraz spełnienia dalszych wymagań, co jest zawsze komunikowane Użytkownikowi. W celu rejestracji w Atelier Kariery należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane oznaczone jako obowiązkowe, zaakceptować regulamin i politykę Prywatności. Sama rejestracja konta w Atelier Kariery jest dobrowolna i bezpłatna. Po zarejestrowaniu konta w Atelier Kariery każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Dostęp do konta nie może być udostępniany osobom trzecim.

§5. Umowa o świadczenie Usług

a) W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej Usługi, Użytkownik powinien zapoznać się z Opisem tej Usługi, wypełnić dostępny w Atelier Kariery formularz zamówienia Usługi oraz przesłać go Usługodawcy naciskając odpowiedni przycisk w ramach funkcjonalności Atelier Kariery. W formularzu zamówienia Użytkownik potwierdza wszelkie istotne elementy umowy, w tym dokonuje wyboru Usługi, akceptuje wysokość wynagrodzenia za Usługę oraz sposób jego zapłaty, a ponadto składa oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza oraz zatwierdzeniu zlecenia przez Usługodawcę o czym Użytkownik jest informowany drogą mailową. 

b) Wypełniając ww. formularz Użytkownik oświadcza, że dane podane w ramach formularza są zgodnie z prawdą.

c) Usługodawca potwierdza zawarcie umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres elektroniczny Użytkownika m.in. następujące informacje:

 • rodzaj zamówionej Usługi i warunki jej wykonania,
 • cenę brutto (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym podatki),
 • zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty, przy czym potwierdzenie dokonania płatności Klient otrzyma bezpośrednio od operatora płatności – PayU, Przelewy24,
 • w uzasadnionych przypadkach – koszty oraz termin i sposób dostawy.

d) Usługodawca przystępuje do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Klienta, chyba że Regulamin lub Opis Usług stanowi inaczej.

e) W przypadku sporu dotyczącego daty zawarcia umowy za moment zawarcia umowy uznaje się moment wysłania Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

f) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usług zamówionych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, nieopłaconych lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu. 

g) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości dotyczących świadczenia Usług Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:kontakt@atelierkariery.com w celu wyjaśnienia sprawy.

h) Proces realizacji poszczególnych Usług odbywa się zgodnie z opisen. Realizacja Usługi może ulec przedłużeniu, jeżeli mimo takiej konieczności, kontakt z Klientem nie będzie możliwy. O tym fakcie Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą mailową.

§6. Ceny i Płatności

a) Ceny Usług wskazanych w Atelier Kariery podawane są w polskich złotych jako kwoty brutto. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych Usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

b) Płatności Klient może dokonać na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez serwis płatniczy należący do PayU, Przelewy24.

c) Opłaty dokonywane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

d) Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego. 

e) Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisów PayU, Przelewy24 określa regulamin świadczenia usług PayU, Przelewy24.

f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwisy PayU, Przelewy24.

g) Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu PayPal, złożone do Usługodawcy będą przekazywane przez Usługodawcę do rozpatrzenia przez PayPal, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie PayPal. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności – Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer płatności, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem PayU, Przelewy24.

h) Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

i) Klient otrzymuje od Usługodawcy fakturę, po uprzednim mailowym przedstawieniu danych do faktury.

§7. Reklamacja

a) Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłaną drogą mailową na adres: kontakt@atelierkariery.com lub wysłaną drogą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy. 

b) Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

c) Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dana Usługa nie powinna być świadczona ze względu na naruszenie praw osób trzecich, a także jeżeli ograniczenie w świadczeniu danej Usługi wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży Klientowi prawa Usługodawca jest odpowiedzialny również za istnienie prawa.

d) W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Usługodawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • ponownego wyświadczenia Usługi,
 • usunięcia wad,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta.

a) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca, w zależności od przedstawionego żądania, wyświadczy ponownie Usługę, usunie wady lub zwróci należność za reklamowaną Usługę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

b) Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny rezultatów Usług, w tym przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.

§8. Odstąpienie od umowy

a) Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia danej Usługi może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

b) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.

c) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku Usługi o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą.

d) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) jeżeli Usługodawca zrealizował w pełni Usługę przed złożeniem oświadczenia przez Klienta.

e) Prawo do odstąpienia w tym do złożenia oświadczenia o odstąpieniu nie przysługuje od momentu gdy Usługodawca rozpoczął już świadczenie Usługi na rzecz Klienta o czym Klient jest dodatkowo informowany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zawarcie umowy.

f) W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 7 dni zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.

§9. Dostępność

Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Atelier Kariery. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu.

§10. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego świadczenia Usługi z wyłącznej winy Klienta, w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia Usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Klienta. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta. Usługodawca nie ponosi także, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
 • utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Usługodawcy w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy w tym w szczególności działanie siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych z Usługodawcą,
 • szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
 • szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu,
 • blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

§11. Treść umowy

Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem składającym zlecenie.

§12. Kontakt

W celu skontaktowania się z Usługodawcą Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@atelierkariery.com.

§13. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§14. Właściwość sądu

Wszystkie, ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa stosuje się zasady ogólne, wynikające wprost z obowiązującego prawa.

§15. Obowiązujące prawo

Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

§16. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://atelierkariery.com.

§17. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.06.2018 r.